Mroczkowski Maciej, płk rez. dr inż.

maciej mroczkowski

 

Płk rez. dr inż. Maciej Mroczkowski

Płk rez. dr inż. Maciej MROCZKOWSKI jest głównym specjalistą w Instytucie Optoelektroniki WAT. Do września 2008 roku był adiunktem-kierownikiem Zakładu Systemów Optoelektronicznych Instytutu Optoelektroniki WAT, a wcześniej od 1994 do 2001 roku był kierownikiem Zakładu Nowych Technik Uzbrojenia IOE WAT. Stopień mgr. inż. w dziedzinie fizyki technicznej w specjalności fizyki jądrowej (fizyki plazmy) uzyskał w Wojskowej Akademii Technicznej w 1977 roku. Pracę dyplomową na temat wybuchowo ściskanego układu Z-pinch wykonał pod kierunkiem gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Sylwestra KALISKIEGO, a stopień doktora inżyniera w dziedzinie mechaniki obronił w 1994 na Wydziale Mechanicznym, Energetyki I Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Rozprawa doktorska dotyczyła modelowania zderzeń asteroid z ciałami planetarnymi. Promotorem rozprawy był prof. dr. hab. inż. Piotr WOLAŃSKI. 

Z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w różnych dziedzinach: fizyki plazmy, fizyki komputerowej, hyperprędkich zderzeń ciał kosmicznych, nowoczesnych głowic kumulacyjnych, penetracji pancerzy, propagacji fal elektromagnetycznych, kompatybilności elektromagnetycznej – pracuje obecnie m.in. w dziedzinie sieciocentrycznego pola walki z wykorzystaniem systemów bezzałogowych, problematyce starć nieregularnych, wojny elektromagnetycznej, terroryzmu elektromagnetycznego i problematyki bezpieczeństwa - jest aktualnie współprowadzącym części projektu europejskiego realizowanego w IOE WAT – Integrated Project of FP6 EU, TERAEYE  "A low cost and fully passive Terahertz inspection system based on nano-technology for security application”, NMP4_CT-2006-026786, Contract Number 026786 na lata 2007-2010, tytuł w języku polskim: „Niskokosztowy, pasywny, terahercowy, oparty o nanotechnologię- system kontroli dla potrzeb bezpieczeństwa”.

Autor i współautor ponad 70 publikacji i ponad stu referatów, ekspertyz i wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym z wieloma proszonymi referatami. Współautor monografii „Modelowanie komputerowe dynamicznych oddziaływań ciał metodą punktów swobodnych” pod redakcją prof. dr. hab. inż. Karola Jacha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 r. z grudnia 2000 r.). Współautor monografii „Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia” pod redakcją Rektora-Komendanta WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, WAT, Warszawa 2008 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego (2007-) – z wyboru. Członek Zespołu d.s. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007-2009) – z wyboru. Oficer techniczny Information Exchange Annex IEA-03-PL-1675 to U.S.-POLAND Master Information Exchange Agreement Concerning Technologies For High Explosive Warheads (2003-2009). Członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (2007-) - z wyboru. Członek Sekcji Metod Komputerowych w Mechanice Komitetu Mechaniki PAN (1999-)– z wyboru. Członek Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (2007-) – z wyboru. Członek Komitetu Technicznego 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej przy Prezesie Polskiego Komitetu Normalizacji. Delegat do Podkomitetu IEC/SC77C. Członek Mars Society – z wyboru; National expert to EC PASR 2004-2007. National expert to European Defense Agency 2007. National expert to EC FP7 Security Research, Space Research.

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Sylwetki wykładowców Mroczkowski Maciej, płk rez. dr inż.